• English (English)
  • العربية (Arabic)
  • Азәрбајҹан дили (Azeri)
  • Pathofix

  • Hematape

  • Eosine

  • antibigram

  • bc

  • HbA2

  • Papa


آموکسی سیلین کلاوولانیک اسید

آموکسی‌سیلین یکی از داروهای خانواده  پنی سیلین‌ها و از دسته   بتالاکتام‌ها است. این دارو یکی از مهمترین و پرمصرف ترین آنتی بیوتیک‌های خوراکی است.

این دارو با اتصال به پروتئین متصل شونده به پنی‌سیلین (PBP) باعث مهار ترانس پپتیدازها می‌شود و موجب ممانعت از ساخت پپتیدوگلیکان‌های دیواره سلولی باکتری و در نتیجه، تخریب یواره سلولی باکتریایی می‌شود. آموکسی‌سیلین به بتالاکتاماز حساس است. باکتری‌های تولیدکننده بتالاکتاماز در برابر آن مقاومند.

آموکسی سیلین کلاوولانیک اسید یا کو اموکسی کلاو داروئی است که از دو ماده موثره داروئی ساخته شده است،یعنی از آموکسی سیلین و کلاوولانیک اسید.

همانطور که گفته شد، گروهی از باکتریها هستند که با تولید یک نوع آنزیم خاص بنام بتا لاکتاماز پنی سیلینهای دارای هسته بتا لاکتام را از ناحیه همان هسته شکسته و آنها را غیر فعال میکنند در نتیجه عفونتهای ایجاد شده با آن گونه باکتریها به درمان آنتی بیوتیکی با آن نوع پنی سیلینها جواب نمیدهد.

در آموکسی سیلین کلاوولانیک اسید داروی اسید کلاوولانیک آنزیم بتالاکتاماز باکتریها را غیر فعال میکند و درنتیجه آن باکتری در مقابل آموکسی سیلین بی سلاح می شود و آموکسی سیلین با قدرت ضد باکتریایی زیادی که دارد و طیف وسیعی از باکتریها را پوشش میدهد (باکتریهای گرم + و گرم-)

کلاوولانیک اسید به تنهایی طیف ضد باکتریایی ضعیفی دارد وبه تنهایی اثر چندانی ندارد.

جدول تفسیر هاله عدم رشد باکتریها در تعیین تست حساسیت آنتی بیوتیکی ( CLSI January 2013)جدول کامل را می توانید از قسمت دانلود، دریافت نمایید.

آدرس: شهر قدس، میدان ساعت، بلوار شهید اصغری، خیابان کیمیا پژوهان، کوچه پارس، پلاک 8
تلفن: 46845880 و 46884628
نمابر:46884627
پست الکترونیکی:info@padtanteb.ir
سامانه پیامک: 10000087654321

شماره واتزاپ: 09355636405