• English (English)
  • العربية (Arabic)
  • Азәрбајҹан дили (Azeri)
  • BC

  • BSA

  • Hb

  • Hematology

  • Pathofix

  • Antibiotic

  • Papanicolaou


آلبومین گاوی 22%

آلبومین گاوی (Bovine Serum Albumin, BSA)  با غلظت22 گرم درصد از سرم گاوی به عنوان معرف (Solution/Reagent) تهیه می‌شود.

معرف آلبومین گاوی (BSA) با غلظت22 گرم درصد کاربردهای متفاوتی در سرولوژی گروه‌های  خونی دارد. این محصول می‌تواند باعث تقويت واکنش آنتی‌بادی‌های گروه‌های  خونی شود  که به طور مستقیم نمی‌توانند گلبول‌های قرمز را آگلوتینه کنند. همچنین می‌تواند واکنش‌های هماگلوتینین را در دستگاه‌های اتومات تعیین گروه خون  و یا روش‌های آزمایش با میکروپلیت تقویت نماید.

معرف آلبومین گاوی (BSA) در پایدار کردن معرف‌هاي گروه‌های خونی استفاده می‌شود.

معرف آلبومین گاوی (BSA)  در آزمایشات سرولوژیکی ثابت دی الکتریک را در محیط واکنش افزایش می‌دهد که به نوبه خود می‌تواند باعث کاهش پتانسیل زتا در گلبول‌های قرمز گردد. این کاهش در بار منفی باعث به حداقل رساندن فاصله در گلبول‌های قرمز شده و اجازه می‌دهد که آنتی‌بادی‌های IgG به آسانی گلبول‌های قرمز را آگلوتینه نمایند.

معرف آلبومین سرم گاوی (BSA) همراه با آنتی‌هیومن گلوبوبین انسانی در آزمایشات سازگاری خون، غربالگری و شناسایی آنتی‌بادی مورد استفاده قرار می‌گيرد.

محلول‌هاي با قدرت يوني پايين (Lowionic-strength saline, LISS ) كه باعث مي‌شود اتصال آنتي‌بادي به گلبول قرمز تسريع شود، محتوي گليسين و يا مواد ديگر غيريوني است كه مانع ليز گلبول قرمز در قدرت يوني پايين شود. اين محلول‌هاي با قدرت يوني پايين همچنين مي‌تواند محتوي آلبومين باشد.

در آزمايشات تعيين گروه خون و Rh يك تست منفي بايد به عنوان نمونه كنترل موجود باشد كه به وسيله آن بتوان اگلوتينيشن خود به خودي (Spontaneous Agglutination ) كه مي‌تواند به عنوان مثبت كاذب تلقي شود را از يك آزمايش مثبت تميز داد. در اغلب موارد گلبول قرمز بيمار در سرم خودش و يا درآلبومين 6 و يا 8 درصد به عنوان نمونه كنترل منفي در نظر گرفته مي شود.

معرف آلبومين گاوي در محلول‌هاي الوت شده نيز استفاده مي‌شود. الوشن باعث كنده شدن آنتي‌بادي از سطح گلبول قرمز حساس شده مي‌شود. جدا كردن اين آنتي‌بادي‌ها از سطح گلبول قرمز با تكنيك‌هاي متفاوتي صورت مي‌گيرد. در الوشن آنتي‌بادي معمولا هدف حفظ و بازيافت آنتي‌بادي‌ها در يك فرم قابل استفاده است. محلول الوت شده بلافاصله بايد آزمايش شود و در صورت تاخير در آزمايش بايد در آلبومين گاوي در غلظت نهايي 6% (w/v)  فريز گردد.

وقتي كه تست آنتي‌گلوبولين با كليه رآژنت‌ها مثبت مي‌شود، گلبول قرمز بايد با يك رآژنت خنثي كنترل شود. اين رآژنت مي‌تواند آلبومين گاوي 6% و يا سالين باشد.

 


آدرس: شهر قدس، میدان ساعت، بلوار شهید اصغری، خیابان کیمیا پژوهان، کوچه پارس، پلاک 8
تلفن: 46845880 و 46884628
نمابر: 46884627
پست الکترونیکی:info@padtanteb.ir
سامانه پیامک: 10000087654321